EmilysQuotes.Com - amazing, great, inspirational, motivational, encouraging, Kuan Yin

"I remind you that you shine with the purity of a thousand suns."

~Kuan Yin