EmilysQuotes.Com - far, fall, high, bounce, counts, inspirational, encouraging, Zig Ziglar

“It's not how far you fall, but how high you bounce that counts.”

~Zig Ziglar